BelArte el UV Kamuflujcy

Sztuczna rêka z tworzywa

Szuczna d³oñ do æwiczeñ, wykonana z elastycznego tworzywa przypominaj±cego gumê. W naszym modelu wszystkie palce s± odginane, co znacznie u³atwia naukê i pracê pocz±tkuj±cym. D³oñ jest tak¿e dobrym prezenterem Twoich zdobieñ.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: