BelArte Coroline

Akryl BelArte Clear 25g

Wyj±tkowy puder akrylowy z wysokiej pó³ki. Wersja CLEAR - przezroczysta, do ozdób zatopionych w przezroczystym akrylu. Tak ³atwy w obróbce, ¿e mo¿na pi³owaæ go bia³ym bloczkiem! Samopoziomuj±cy, ale nie rozlewa siê i dobrze trzyma ozdoby. Najwy¿sza trwa³o¶æ po aplikacji, bardzo dobra przyczepno¶æ. Nie ¿ó³knie, praktycznie niezale¿nie od wysoko¶ci temperatury. Dziêki stabilizatorom i wybielaczom optycznym ma idealnie naturalny kolor. Do u¿ycia z szablonami na naturalnej p³ytce paznokcia lub na tipsie. Oryginlany Akryl BelArte polecany jest przez najwiêkszych profesjonalistów w bran¿y stylizacji paznokci.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: