BelArte Akryl White

Akryl BelArte Pink 25g

Wyj±tkowy puder akrylowy z najwy¿szej pó³ki. Wersja PINK - ró¿owa, do frencha. Tak ³atwy w opracowaniu, ¿e mo¿na pi³owaæ go brokatowym bloczkiem! Samopoziomuj±cy siê, ale nie rozlewa siê i dobrze trzyma ozdoby. Najwy¿sza trwa³o¶æ po na³o¿eniu, wy¶mienita przyczepno¶æ. Nie¿ó³kn±cy, praktycznie niezale¿nie od wysoko¶ci temperatury. Dziêki stabilizatorom i wybielaczom optycznym osi±ga idealnie naturalny koloryt. Do u¿ycia z szablonami na naturalnej p³ytce lub na tipsie. Oryginlany Akryl BelArte rekomendowany jest przez najbardziej znanych profesjonalistów w bran¿y paznokciowej.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: