BelArte el UV Kamuflujcy

Akryl BelArte White 25g

Wyj±tkowy proszek akrylowy z najwy¿szej pó³ki. Wersja WHITE - ¶nie¿nobia³a, wy¶mienita do koñcówek frencha. Tak przyjemny w obróbce, ¿e mo¿na pi³owaæ go bia³ym bloczkiem! Samopoziomuj±cy (efekt miodu), ale nie rozlewa siê i dobrze kryje ozdoby. Najwy¿sza trwa³o¶æ po na³o¿eniu, ¶wietna przyczepno¶æ. Nie ¿ó³knie, praktycznie bez wzglêdu na wysoko¶æ temperatury. Dziêki stabilizatorom i wybielaczom optycznym osi±ga idealnie naturaln± barwê. Do u¿ycia z formami na naturalnej p³ytce lub na tipsie. Oryginlany Akryl BelArte polecany jest przez najbardziej znanych profesjonalistów w bran¿y kosmetycznej.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: