ele UV BelArte silver Line

Eksfoliator AHA 25 procent 250 ml z dozownikiem ZiajaPRO Czerwona Zielona Szara

Seria czerwono-zielono-szara. Eksfoliator AHA 25%: -preparat wy³±cznie do u¿ytku profesjonalnego w gabinetach kosmetycznych -zabieg mog± przeprowadzaæ kosmetyczki przeszkolone w zakresie stosowania preparatów z AHA -preparat stosowaæ w okresie wczesnej wiosny i jesieni Preparat testowany klinicznie i alergologicznie. -przeznaczony do skóry grubej, silnie przet³uszczaj±cej siê z odwodnionym naskórkiem, równie¿ do skóry z p³ytkimi zmarszczkami -przygotowuje skórê do zastosowania preparatu z AHA 35% -pH od 2,5 do 3 Opis dzia³ania: -rozlu¼nia warstwê korneocytow± -g³êboko z³uszcza martwe komórki naskórka -intensyrozlu¼nia warstwê korneocytow± -g³êboko z³uszcza martwe komórki naskórka -intensywnie nawil¿a skórê -rozja¶nia przebarwienia -pobudza proces syntezy kolagenu i elastyny -zmniejsza zmarszczkiwnie nawil¿a skórê -rozja¶nia przebarwienia -pobudza proces syntezy kolagenu i elastyny -zmniejsza zmarszczki Sposób u¿ycia: -preparat nanie¶æ na osuszon± skórê twarzy -ruchami okrê¿nymi masowaæ twarz przez oko³o 5-10 minut, zaczynaj±c od czo³a, poprzez policzki do podbródka -omijaæ okolice oczu -okolice oczu os³oniæ p³atkami kosmetycznymi nas±czonymi letni± wod± -jako neutralizator zastosowaæ ch³odny kompres wodny -w trakcie zabiegu z³uszczania mo¿e wyst±piæ lekkie pieczenie -w zale¿no¶ci od rodzaju skóry przy 1-2 zabiegach zastosowaæ preparat z AHA 25% -przy kolejnych zabiegach zwiêkszyæ stê¿enie do AHA 35%, jednocze¶nie stopniowo zwiêkszaj±c ilo¶æ minut (maks. do 10 minut) Substancje aktywne: -AHA 25% (kwas mlekowy, cytrynowy, glikolowy, maleinowy, winowy) -prowitamina B5 (D-panthenol) Informacje dla Klientek: -po ka¿dym zabiegu stosowaæ kremy z filtrami UVA^UVB -nie poddawaæ skóry dzia³aniu promieni s³onecznych i solarium Opakowanie: 250 ml z dozownikiemProdukt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: