Cie do powiek BelArte

P³yn zmiêkczaj±cy do skórek 30 ml tuba ZiajaPRO Stopy

P³yn zmiêkczaj±cy do skórek. Seria ZiajaPRO stopy, program do pielêgnacji stóp. preparat wy³±cznie do u¿ytku profesjonalnego w gabinetach kosmetycznych. Preparat testowany klinicznie i alergologicznie. Opis dzia³ania: -³agodzi dyskomfort spowodowany naciskiem p³ytki paznokciowej -zmniejsza sk³onno¶æ paznokci do wrastania w skórê -zmiêkcza i uelastycznia skórki -u³atwia ich usuniêcie i redukcjê Sposób u¿ycia: -nanie¶æ na naskórek okalaj±cy p³ytkê paznokciow± -po 5-10 min. odsun±æ naskórek, w razie konieczno¶ci usun±æ c±¿kami skórki ¦rodki ostro¿no¶ci: Zawiera alkalia, unikaæ kontaktu z oczami, mo¿e powodowaæ utratê wzroku. Chroniæ przed dzieæmi. Opakowanie: 30 ml.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: