BelArte Coroline

P³yn antygrzybiczy BelArte 11 ml

Nowoczesny p³yn BelArte Anti-Fungus ma wielop³aszczyznowe dzia³anie: - Ochrania przed grzybicami - Niszczy wirusy i bakterie - Odka¿a miejsce aplikacji - Odt³uszcza p³ytkê Nak³adaj p³yn pêdzelkiem na p³ytkê paznokcia i wa³ oko³opaznokciowy przed rozpoczêciem zabiegu. Do u¿ytku zewnêtrznego (nie stosuj na otwarte rany). Buteleczka 11 ml z pêdzelkiem który u³atwia aplikacjê.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: