ele UV BelArte silver Line

Stabilisator 11 ml

Unikalny lakier utwardzaj±cy, stosowany jako tymczasowe uzupe³nienie ¿elu i-lub akrylu. ¦wietnie sprawdza siê do utwardzania paznokci naturalnych z du¿ymi ozdobami (sztuczne kwiaty, buliony, cyrkonie SvarowskiStabilizator jako tymczasowe wype³nienie, przed³u¿a on czas do nastêpnej wizyty u stylistki - dlatego jest doskona³y tak¿e do dalszej odsprzeda¿y dla Klientek. Mo¿na go usun±æ zmywaczem bezacetonowym.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: