Cie do powiek BelArte

Krem do depilacji 100 ml Ziaja Effectivdepile

Skuteczna depilacja ka¿dego rodzaju w³osów. Szczególnie wskazany do depilacji nóg. Dzia³anie: -Szybko i skutecznie usuwa ow³osienie. -Pozostawia skórê doskonale g³adk±. -Zmiêkcza oraz aktywnie nawil¿a naskórek. -Likwiduje uczucie szorstko¶ci skóry. ¦rodki ostro¿no¶ci: -Stosowaæ zgodnie ze sposobem u¿ycia. -Nie u¿ywaæ kremu na skórê skaleczon±, podra¿nion± i poparzon± s³oñcem. -Przed pierwszym u¿yciem wykonaæ test wra¿liwo¶ci skóry: nanie¶æ preparat na skórê ramienia, pozostawiæ na oko³o 5-10 minut, sp³ukaæ letni± wod±. Je¿eli po 24 godz. nie wyst±pi podra¿nienie skóry, mo¿na wykonaæ zabieg depilacji. -Preparaty perfumowane, zawieraj±ce alkohol, dezodoranty nale¿y stosowaæ po up³ywie 24 godz. od wykonania zabiegu depilacji. Sposób u¿ycia: -Nanie¶æ równomiernie grub± warstwê preparatu na skórê. Nie wcieraæ. -Pozostawiæ na skórze na oko³o 10 minut. Nie utrzymywaæ preparatu na skórze d³u¿ej ni¿ 15 minut. -Nastêpnie wykonaæ depilacjê przy pomocy szpatu³ki. -Umyæ skórê letni± wod± i zastosowaæ balsam po depilacji opó¼niaj±cy odrastanie w³osów. Opakowanie 100 ml. Ostro¿nie, ¶rodek silnie dzia³aj±cy. Zawiera tioglikolany. Chroniæ przed dzieæmi. Chroniæ oczy.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: