Cie do powiek BelArte

Szablony wielorazowe

Szablony wykonane z bardzo elstycznego tworzywa zachowuj±cego swój kszta³t po odgiêciu - dziêki temu mo¿esz nadaæ paznokciom idealny kszta³t. Umo¿liwiaj± wielokrotn± prace przy pomocy tego samego szablonu. Pakowane w plastikowe pude³ko u³atwiaj±ce przechowywanie i zachowanie czysto¶ci.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: